درخصوص کارافرینی

نگاهی اجمالی به موقعيت کسب‌وکار زنان در ايران

 

برای ورود به بحث کارآفرينی زنان فارغ‌التحصيل دانشگاهی، نگاهی کوتاه به تصوير اشتغال آنان لازم می‌آيد. جمعيت ايران براساس آخرين سرشماری عمومی نفوس و مسکن (۱۳۷۵) بيش از ۶۰ ميليون نفر بوده است که تعداد زنان اندکی کمتر از مردان است. در مقابل هر ۱۰۰ زن ۱۰۳ مرد وجود دارد.

www.karafariny.com

  نتايج يک پژوهش که موضوع آن «بررسی عوامل اجتماعی ـ اقتصادی موثر بر اشتغال زنان» است پنج فرضيه را مطرح می‌کند و پس از آمارگيری آنها را به اثبات می‌رساند.   نتايج اطلاعات بدست آمده نشان می‌دهد که: ۱ ـ بين سطح تحصيلات زنان و ميزان تمايل آنها به اشتغال رابطه معنی‌داری وجود دارد. ۲ ـ هرچه نيازهای مالی خانواده بيشتر باشد به همان ميزان تمايل زنان به اشتغال بيشتر می‌شود. ۳ ـ هر چه برخورداری از استقلال مالی برای زنان اهميت بيشتری داشته باشد، تمايل آنها به اشتغال بيشتر است. ۴ ـ هر چه ميزان برخورداری از وجهه اجتماعی برای زنان شاغل بيشتر باشد تمايل به اشتغال زنان بيشتر است. ۵ ـ هر اندازه افزايش روابط اجتماعی برای زنان مهمتر باشد، تمايل آنها به داشتن شغل بيشتر است. طبق آمار ارائه شده از سوی مرکز مطالعات و تحقيقات زنان دانشگاه تهران بيکاری زنان دارای تحصيلات دانشگاهی در پنج سال اخير از ۷/۴ درصد به ۲۲ درصد رسيده است که اين رقم در مورد زنان کل کشور ۲۰ درصد است. (BBC، ۱۳۸۲  روند روبه‌رشد درصد دانشجويان زن مشکلاتی به همراه دارد که از آن ميان می‌توان به دو مورد مهم اشاره کرد: (تحليل افزايش سهم زنان در آموزش عالی ـ ۱۳۸۱(  ۱ ـ مهمترين مشکلی که در اين زمينه ايجاد می‌شود عدم تعادل در بازار کار است. حجم بيش از حد زنان جويای کار سبب می‌شود که آنان برای بدست آوردن شغلی مناسب حاضر باشند در مشاغل مساوی با مردان دستمزد کمتری دريافت کنند و امکانات رفاهی کمتری نيز طلب کنند. اين فرايند به تدريج زنان را در بازار کار جايگزين مردان خواهد کرد و در آينده با درصد بالای بيکاری مردان مواجه خواهيم بود. ۲ ـ بهم ريختن تعادل فرهنگی ميان زنان و مردان جامعه که از جايگزينی زنان در دانشگاهها و عدم رغبت مردان برای ورود به دانشگاه ايجاد می‌شود. در مواجهه با بحران‌های موجود توسعه کارآفرينی زنان فارغ‌التحصيل دانشگاهی اهميت ويژه‌ای در تعيين مسير برای برون رفت از آن را دارد. نگاهی کلی به تصوير جايگاه جامعه زنان فارغ‌التحصيل دانشگاهی در نظام آموزشی و بازار کار ايران اين امر را روشن‌تر می‌سازد: ۲/۱۲ درصد زنان فعال اقتصادی هستند. (مرکز آمار ايران ـ ۱۳۸۰( ۶۸/۹ درصد زنان شاغل هستند. ۹۹/۱ درصد زنان شاغل۱۰ ساله و بيشتر قانونگذار، مقام عالی‌رتبه و مدير هستند. ۲۲/۰۴ درصد زنان شاغل۱۰ ساله و بيشترمتخصص هستند. ۴۶/۳۴ درصد زنان شاغل۱۰ ساله و بيشترکارگر فاميلی بدون مزد هستند. ۲۹/۱۵ درصد زنان شاغل۱۰ ساله و بيشتر مزد و حقوق‌بگير بخش عمومی هستند. ۱۹/۵ درصد زنان شاغل۱۰ ساله و بيشتر کارگر مستقل هستند. ۱۵/۸۴ درصد زنان شاغل۱۰ ساله و بيشتر مزد و حقوق‌بگير بخش خصوصی هستند. ۰/۸۳ درصد زنان شاغل ۱۰ ساله و بيشتر کارفرما هستند. ۵۷ درصد زنان فارغ‌التحصيل دوره‌های عالی شاغل هستند. ۶۲ درصد ورودی دانشگاهها را زنان تشکيل می‌دهند. ورودی زنان در سال ۱۳۸۰ در برخی رشته‌ها مانند کشاورزی و رشته‌های هم گروه آن بيش از ۷۰ درصد بوده است. (تحليل افزايش سهم زنان در آموزش عالی ـ ۱۳۸۱) با اين تصوير ورود زنان به بازار کسب‌وکاررا ميتوان تا حدود زيادي از طريق کارآفرينی هموار ساخت و به شرط ايجاد بسترهای مناسب کارآفرينی در سطح جامعه تا حدود زيادی می‌توان بحران‌های مورد اشاره را تعديل کرد.    نقش دولت در حمايت از زنان کارآفرين و فارغ‌التحصيلان تاکنون قانون معينی در جهت حمايت از کارآفرينان تدوين و تصويب نشده است. و تنها در حد سياست‌های موردی در برخی از دستگاههای دولتی اتخاذ تصميم شده و تحت ضوابطی خاص و منابع محدود و در مواردی بسيار اندک به اجرا گذاشته می‌شود. در اين بخش وظايف، نقش و حمايت‌های سازمان‌های مرتبط با کارآفرينی و با هدف تمرکز بر تسهيلات و ضوابط خاص زنان و فارغ‌التحصيلان دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. سازمان‌های مورد مطالعه شامل وزارت صنايع و معادن، وزارت تعاون، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوری، جهاد دانشگاهی و بانک کشاورزی است.   • وزارت صنايع و معادن اين وزارتخانه از طريق سازمان صنايع کوچک و طرح کارورزی و طرح خودرو امکانات اعتباری و مالی و آموزشی در اختيار متقاضيان (اعم از زن و مرد ) قرار می‌دهد. سازمان صنايع کوچک: سازمان صنايع کوچک به منظور افزايش اشتغال صنعتی و حمايت از واحدهای کوچک بخش غيردولتی در جهت توسعه مناطق کمتر توسعه يافته و هم‌چنين سياستگذاری و تنظيم حمايت‌های لازم از صنايع کوچک تشکيل شده است که البته اخيراً اين سازمان با شرکت شهرک‌های صنعتی ادغام شده است. (اساسنامه سازمان صنايع کوچک)از جمله اولويت‌های اول در اعطای تسهيلات اين سازمان از محل بند «ج» و «ل»، تبصره ۳ قانون بودجه ۱۳۸۱ کارآفرينان جوان دارای مدرک دانشگاهی است. طرح کارورزی: وزارت صنايع و معادن به منظور توسعه زمينه‌های اشتغال و کارآفرينی طرح کارورزی فارغ‌التحصيلان را از ۳ سال پيش در بخش صنعت و معدن به اجرا گذاشته است. مطابق اين طرح فارغ‌التحصيلان دانشگاهی داوطلب می‌توانند با دريافت يارانه برای مدت حداکثر ۱۱ ماه در واحدهای صنعتی و معدنی بدون تعهد به استخدام آنها مشغول به کار شوند. اين طرح با تأمين مالی سازمان‌ گسترش و نوسازی صنايع ايران اجرا می‌شود. در اين طرح واحدهای متقاضی می‌توانند با جذب فارغ‌التحصيلان دانشگاهی از حمايت‌ مالی سازمان گسترش که شامل ۵۰ درصد دستمزد پرداختی به هر کارورز خواهد بود، بهره‌مند شوند. (نظام‌نامه اجرائی طرح کارورزی فارغ‌التحصيلان جوان دانشگاهی)  طرح خودرو: وزارت صنايع و معادن در طرح ايجاد و تجهيز مراکز آزمايش، تحقيق و استاندارد نمودن قطعات خودرو تسهيلاتی در قالب بلاعوض تا سقف ۳ ميليون ريال برای پروژه‌های دانشجوئی و پايان‌نامه‌های فارغ‌التحصيلان در نظر گرفته است. موضوع اين پروژه‌ها بايد در رابطه مستقيم با صنعت خودروسازی باشد.( مهندس ميرزائی مدير پروژه)    • وزارت تعاون حمايت وزارت تعاون از طريق تشکيل تعاونی و تسهيلاتی از محل تبصره ۳ قانون بودجه ۱۳۸۱ برای زنان انجام می‌شود.  وزارت تعاون در بخش مربوط به سرمايه‌گذاری بخش تعاونی و خصوصی تصريح می‌کند که تعاونی‌هايي که ۷۰ درصد از اعضای آن را زنان تشکيل می‌دهند حسب مورد با تأييد وزارت تعاون يا وزارت جهاد کشاورزی و ديگر نهادهای ذيربط، از پرداخت تمام سهام آورده معاف هستند. موافقت‌نامه وزارت تعاون و نهاد رياست جمهوری: در راستای اجرای ماده ۱۵۸ قانون برنامه و بودجه، طی سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ براساس موافقت‌نامه ميان وزارت تعاون و نهاد رياست‌جمهوری، بودجه‌‌ای به منظور اجرای چند پروژه در اختيار وزارت تعاون گذاشته شده است. در سال ۱۳۸۰، مبلغ ۱۱۰۰ ميليون ريال و در سال ۱۳۸۱ مبلغ ۱۵۰۰ ميليون ريال اعتبار برای اجرای ۸ پروژه زنان در اختيار وزارت تعاون قرار گرفت. پروژه‌های مزبور عبارتند از: ۱ ـ تشکيل حداقل ۳۰ تعاونی از زنان دانش آموخته (شامل ديپلم و مقاطع بالاتر) ۲ ـ حمايت و تقويت ۲۰ تعاونی برای زنان ـ ۱۳۸۰ ۳ ـ بازاريابی و بازاررسانی توليدات تعاونی‌های زنان در قالب ۱۵ بازارچه دائمی و فصلی در ۱۵ استان ـ ۱۳۸۰ ۴ ـ برگزاری نمايشگاه توليدات تعاونی‌های زنان در ۶ استان ـ ۱۳۸۰۵ ـ تشکيل ۳۰ تعاونی جديد ـ ۱۳۸۱  ۶ ـ آموزش بازاريابی و مديريت برای مديران زن در تعاونی‌های زنان برای حداکثر ۲۰۰ نفر ۷ ـ تشکيل اتحاديه تعاونی سراسری از تشکل‌های زنان ۸ ـ ايجاد سايت بازاريابی و فروش توليد تعاونی‌های زنان   • وزارت کار و امور اجتماعی اين وزارتخانه از طريق اعطای تسهيلات صندوق حمايت از فرصت‌های شغلی در ترويج خوداشتغالی و کارآفرينی فعاليت دارد.  صندوق حمايت از فرصت‌های شغلی: طرح خوداشتغالی با هدف فراهم نمودن زمينه اشتغال برای افرادی که دارای توان بالقوه توليدی بوده، اما به دليل عدم سرمايه کافی، ابزار توليد و مکان مناسب برای عرضه توليدات کالا و خدمات خود در زنجيره کار و توسعه کشور قرار ندارند، مطرح شد. اولويت دريافت وام در صندوق به ترتيب زير است:۱ ـ زنان سرپرست خانوار ۲ ـ فارغ‌التحصيلان دانشگاهی ۳ ـ افرادی که مدرک از سازمان فنی و حرفه‌ای دارند در ضمن صندوق در نظر دارد از سال جاری اعتباری را از منابع داخلی به طرح‌های کارآفرينان اختصاص دهد. (مهندس عباس‌زاده مسئول اعتبارات صندوق)  • وزارت علوم، تحقيقات، فن‌آوری اين وزارتخانه از طريق سازمان سنجش آموزش کشور و مشخصاً طرح توسعه کارآفرينی در دانشگاههای کشور (طرح کارآد) ترويج کارآفرينی را برای دانشجويان و فارغ‌التحصيلان ( اعم از زن و مرد ) دنبال می‌کند. سازمان سنجش آموزش کشور (طرح کارآد): براساس برنامه سوم توسعه، طرحی تحت عنوان طرح توسعه کارآفرينی در دانشگاههای کشور که به اختصار کارآد نام گرفته تدوين شده است و اجرای آن با نظر سازمان مديريت و برنامه‌ريزی و وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوری در ۱۲ دانشگاه کشور شروع و مسئوليت پيگيری، اجرا و امور ستادی آن از سوی وزارت علوم در اواخر سال ۱۳۷۹ به سازمان سنجش آموزش کشور واگذار شده است. اهداف طرح شامل ترويج روحيه و فرهنگ کارآفرينی، ترغيب جامعه دانشگاهی به اجرای دوره‌های آموزش کارآفرينی و گسترش تحقيقات تفصيلی در زمينه کار‌آفرين است. برنامه‌ريزی محتوای آموزش، بسترسازی و حمايت‌های مالی، اطلاعاتی، شناسايی و تشويق کارآفرينان برگزيده، رفع محدوديت‌های قانونی، فرهنگی، سياسی، اداری و مالی از برنامه‌های طرح می‌باشد.    • جهاد دانشگاهی  جهاد دانشگاهی از طريق سازمان همياری اشتغال فارغ‌التحصيلان با هدف ايجاد زمينه‌های مناسب برای اشتغال فارغ‌التحصيلان دانشگاهی (اعم از زن و مرد ) فعاليت می‌کند. سازمان همياری اشتغال فارغ‌التحصيلان: اين سازمان در ۳ بخش آموزش و پژوهش و اطلاع‌رسانی فعاليت می‌کند. در بخش آموزش کليه فارغ‌التحصيلان دانشگاهها و دانشجويان سال آخر حائز شرايط فراگيری دوره‌ها هستند.راه‌اندازی سايت Jobiran امکان ديگری است که در اختيار فارغ‌التحصيلان دانشگاهها گذاشته شده تا از طريق ثبت نام در اين سايت بتوانند مشاغل مورد نظر خود را جستجو کنند. در طی ۲ سال فعاليت سازمان همياری اشتغال حدود ۴۰.۰۰۰ نفر فارغ‌التحصيل جويای کار در اين سايت ثبت‌نام کرده‌اند. امکان معرفی کارفرمايان نيز با ضوابط خاص در اين سايت فراهم شده است. به منظور فراهم نمودن بخشی از شرايط توسعه خوداشتغالی، اعتباری به مبلغ ۵ ميليارد ريال از محل بند الف تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور جهت اعطای تسهيلات مالی به طرحهای الگويي، اشتغال، در اختيار سازمان همياری اشتغال قرار گرفته است. تا براساس ضوابط و شرايط خاص در اختيار دانش‌آموختگان بيکار قرار گيرد.  • بانک کشاورزی بانک کشاورزی عمده‌ترين منبع رسمی تأمين اعتبارات کشاورزی است و در جهت فقرزدائی و بهبود وضعيت مالی زنان سرپرست خانوار روستائی و نيز زنان شهرنشين، تسهيلات مالی خود را در قالب دو طرح «زينب کبری» و «ايران» به ترتيب تا سقف حداکثر ۵ و ۳ ميليون ريال اعطا می‌کند. بانک کشاورزی در جهت توسعه سرمايه‌گذاری در بخش کشاورزی اولويت خاصی را برای جوانان و فارغ‌التحصيلان رشته‌های کشاورزی و کارآفرينان در نظر گرفته است. کليه افراد بيکار که حداقل دارای مدرک ليسانس کشاورزی از دانشگاههای داخل و يا خارج از کشور هستند، می‌توانند با ارائه مدرک تحصيلی معتبر از تسهيلات مذکور استفاده نمايند.  نمونه‌هاي زنان كارآفرين مورد مطالعه   آشنائي با زنان كارآفرين براي بررسي محيط و محدوديت ها، ابتكارات و تدابير و فرصت هاي ايجاد شده در محيط كسب و كار توسط زنان كارآفرين فارغ التحصيل دانشگاهي، ۱۰ نفر از كارآفرينان كه از مرحله تأسيس عبور كرده و اينك در فرايند بقاء و توسعه قرار دارند، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند.به عبارتي داستان کاري هر يک از آنان به صورت موردي (case study ) مطالعه و تدوين شده است. نگاهي كلي براي آشنائي با آنان تصوير زير را ارائه مي دهد. ۱ _ سال تأسيس كسب و كار آنان در فاصله سال هاي ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۱ است. ۲ _ متوسط سن آنان در حال حاضر ۶/۴۰ سال مي باشد.۳ _ نوع فعاليت آنان شامل سه مورد توليدي و بقيه خدماتي است.۴ _ كليه آنان به غير از يك نفر متأهل هستند.۵ _ هشت نفر آنان داراي درجه تحصيلي ليسانس، يك نفر فوق ليسانس و يك نفر دكتري است.۶ _ تحصيلات همسر آنان در ۲ مورد بيشتر از تحصيلات آنان ،در ۵ مورد هم سطح آنان و در ۲ مورد كمتر از سطح زنان كارآفرين است.۷ _ از ۹ نفر كارآفرين متأهل ۷ نفر از همكاري همسرانشان به نسبت هاي متفاوت در كسب و كار خود استفاده مي كنند.  نتيجه گيري مطالعات موردي  نتايج حاصل از مطالعات موردي ۱۰ زن كارآفرين موفق فارغ التحصيل دانشگاهي را مي توان در سه بخش محيط و محدوديت‌ها، تدابير و ابتكارات و نيازها و انتظارات تقسيم نمود. ۱ _ محيط و محدوديت هامحيط و محدوديت‌هاي نمونه‌هاي مورد مطالعه در دو سطح خانوادگي و اجتماعي قابل تأمل است. ۱ _ ۱ _ خانوادگي: در محيط خانواده ۹ نفر از كارآفرينان مورد مطالعه كه متأهل هستند عموماً براي نگهداري از فرزندان خود در سنين كودكي تا نوجواني مشكل داشته‌اند. برخي از آنان فرزندان خود را نزد آشنايان و برخي در مهدكودك نگهداري مي كردند. تعداد اندكي از آنان فرزندان خود را به محل كار خويش مي‌بردند. دو نفر از آنان به هنگام تولد فرزندان تا حدود يكسال خود را از كار تمام وقت منفك كردند. اكثر آنان به تربيت و رسيدگي به امور تحصيلي و پرورشي فرزندان خود حساس هستند و سعي مي كنند تا حدودی وقت كيفي براي همراهي با آنان بگذارند. علاوه بر آن برخي از همسران (۷ نفر) در كسب و كار كارآفرينان همكاري مي‌كنند، ۲ نفر از آنان هيچگونه همكاري نمي كنند و ضمناً مانعي هم براي آنان بوجود نمي‌آورند. نتايج مطالعه در مورد كليه نمونه هاي زنان كارآفرين نشان مي دهد آنان بدليل آنكه زمان زيادي را براي حضور در محيط كسب و كار و خارج از خانه صرف مي كنند سعي كرده‌اند تا كانون خانواده حفظ و تفاهم در مناسبات خانوادگي شكل محكمتري به خود گيرد. به همين دليل قريب باتفاق آنان حتي رسيدگي به امور خانه را شخصاً به عهده مي‌گيرند. ۲ _ ۱ _ اجتماعي: محيط اجتماعي حاكم بر كسب و كار زنان كارآفرين را مي توان از دو منظر فرهنگ و قانون مورد بررسي قرار داد: ۱ _ ۲ _ ۱ _ فرهنگ: در بسياري از نمونه هاي مطالعه شده چنين مشاهده مي شود كه زنان كارآفرين در مراحل شكل گيري كسب و كار خود با مشكلات عديده ناشي از نگرش منفي نسبت به زن مواجه بوده اند كه آنان را به ناچار ملزم به صرف انرژي بيشتر براي اثبات توانائي‌ها و قابليت‌هاي خود كرده است. به عنوان نمونه يكي از كارآفرينان مورد مطالعه مي گويد در ابتداي فعاليت خود برخي مشتريان وقتي پي مي بردند كه مديرعامل شركت يك زن است برخورد منفي مي كردند و به همين دليل اسم كوچك خود را به صورت مخفف در نامه ها منعكس مي كردم تا كسي زن بودن من را مواجه نشود. اما اكنون پس از اثبات موفقيت خود در اين شركت حدود ۸۰ درصد ارتباطات با مشتريان توسط خودم انجام مي شود. ۲ _ ۲ _ ۱ _ قوانين: محدوديت هاي ناشي از فقدان و يا نارسا بودن قوانين و يا حتي عدم اجراي قوانين در چند لايه براي نمونه هاي مورد مطالعه مطرح است. •  سياست هاي حمايتي از كارآفريني: نبود سياست هاي حمايتي از كارآفرينان در برنامه هاي توسعه و برنامه بودجه سالانه خاصه برای زنان کارآفرين موجب مي شود تا در عمل نسبت به ترغيب و ترويج كارآفريني زنان اقدام جدي رخ ندهد. • قوانين محيطي: نابساماني نرخ ارز در برخي سال ها، تحريم اقتصادي ،نوسانات روابط بين‌المللي کشور و نظير آن تأثيراتي منفي در كسب و كار آنان به جاي گذاشته است . • تسهيلات بانكي: مواردي كه از طرف عموم زنان كارآفرين مورد مطالعه در بخش تسهيلات بانكي طرح موضوع شده است عبارتند از: • وقفه و يا كندي در ارائه تسهيلات بانكي • بالا بودن نرخ بهره بانكي • كم بودن فاصله اقساط بازپرداخت • دريافت ضمانت‌هاي سنگين توسط بانك كه بعضاً در وسع زنان كارآفرين نيست • پائين بودن ميزان تسهيلات بانكي در مقايسه با نياز زنان كارآفرين • ناآگاهي برخي از زنان كارآفرين نسبت به منابع و تسهيلات بانكي ۲ _ تدابير و ابتكارات عموم نمونه‌هاي مطالعه شده عليرغم محدوديت هاي موجود با اتكاء به قوه خلاقه خود و كسب مهارت‌هاي جديد توانسته اند با تدابير و ابتكارات خود نسبت به كاهش و يا رفع محدوديت‌هاي موجود اقدام كنند. برخي از اين موارد در محيط‌هاي خانوادگي و اجتماعي عبارتند از: ۱ _ ۲ _ محيط خانواده  • همكاري مشترك با همسر و يا جلب مشاركت وي در بخش هائي از كسب و كار براي كاهش مخالفت هاي او و ايجاد فضاي همبستگي در خانواده • تنظيم روابط خانه و كسب‌و‌كار و رعايت حضور در جمع خانواده، خاصه رسيدگي و مراقبت از فرزندان برحسب نيازهاي آنان در سنين مختلف. ۲ _ ۲ _ محيط اجتماعي • اثبات شايستگي‌ها و موفقيت‌هاي خود براي كاهش و يا رفع ذهنيت منفي جامعه نسبت به نقش اجتماعي، اقتصادي زنان  • استفاده از روش كار گروهي از طريق مشاركت جمعي در ايجاد كسب و كارهاي جديد به طور مثال يكي از نمونه‌هاي مورد مطالعه توانسته است يك كسب و كار جمعي با مشاركت ۶ نفر ديگر از فارغ‌التحصيلان دانشگاه خود تأسيس كند. از اين طريق ضمن آنكه اين امكان فراهم مي‌شود تا كمبود منابع مالي به طور نسبي تأمين شود، مهارت‌ها و قابليت‌هاي گوناگون به طور مكمل مي توانند در ثمربخشي و تحقق ايده‌ها موثر واقع شوند.  • ارتباط موثر در دو سطح داخلي و خارجي به منظور ايجاد و گسترش بازار هدف و نيز تحقق خواسته‌ها و انتظارات از اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با موضوع كسب و كار خود. عموم نمونه‌هاي مورد مطالعه با استفاده از خصلت صبر و بردباري و بكارگيري روش مدارا و گفتگو توانسته‌اند ضمن برقراري ارتباط موثر بسياري از خواسته‌هاي خود را به سرانجام برسانند. ۳ _ نيازها و انتظارات نيازهاي زنان كارآفرين مورد مطالعه بعنوان بخشي از فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در سه زمينه خلاصه مي‌شود. ۱ _ ۳ _ يادگيري تقريباً كليه كارآفرينان مورد مطالعه در رشته اصلي كار خود تبحر كافي دارند. تعداد اندكي در طول كسب و كار خود آموزش‌هاي كوتاه مديريتي را طي كرده‌اند. اما اكثر آنان چنين مطرح كرده‌اند كه مديريت شركت يا مؤسسه خود را صرفاً به صورت تجربي انجام داده‌اند و در مواردي روش آزمون و خطا را بكار گرفته‌اند و معتقد هستند كه چنانچه در مراحل ابتدائي کسب و کار از دانش و مهارت کافي برخوردار بودند‌،مي‌توانستند با هزينه زماني و مالي كمتري طي مسير کنند. اساسي‌ترين نيازهاي آموزشي آنها در اين مرحله عبارتند از: • مديريت مالي • مديريت منابع انساني • راههاي تأمين منابع مالي • بازاريابي بين الملل و صادرات ۲ _ ۳ _ منابع و امكانات كليه نمونه هاي مطالعه شده براي توسعه كسب و كار خود نيازمند منابع مالي مي‌باشند و به طور مشخص استفاده از تسهيلات بانكي مدنظر آنان است. طولاني بودن مسير درخواست وام تا دريافت آن ضمن ساير ضوابطي كه براي آنان محدود كننده مي باشد مانند ضمانت‌هاي سنگين در برخي موارد وقفه اي در كار آنان ايجاد نموه است. نياز اصلي آنان در اين زمينه تسهيل در اخذ وام با شرايط معتدل تر است. حتي يكي از كارآفرينان مورد مطالعه پيشنهاد نمود كه اين تسهيلات با برنامه‌ريزي مناسب مي‌تواند از طريق دانشگاهها انجام شود. ۳ _ ۳ _ انتظار از نظام آموزش عالي عموم زنان كارآفرين مورد مطالعه در مورد تقويت تأثير نقش دانشگاهها در محيط كسب و كار ( اعم از زن و مرد ) نظر داشتند كه مهم ترين آنها عبارتند از: ۱ _ ۳ _ ۳ _ محتواي درسي دانشگاهها در بيشتر رشته ها صرفاً نظري (تئوري) است و به تنهائي نمي تواند در محيط كسب و كار قابليت اجرائي پيدا كند. كاربردي شدن دروس دانشگاهي از جمله اقدامات ضروري و اساسي در اصلاح نظام آموزش عالي است. ۲ _ ۳ _ ۳ _ بسياري از آنان مطرح كردند كه در محتواي رشته‌هاي دانشگاهي دروسي گنجانده شود تا دانشجوياني كه زمينه و قابليت حضور در فرآيند كارآفريني را دارند، در مسير مناسبي هدايت شوند. ۳ _ ۳ _ ۳ _ رابطه اي منطقي ميان دانشگاهها و محيط كسب و كار تنظيم شود به گونه اي كه از يك سمت با درك نيازهاي بازار كار برنامه هاي آموزشي تنظيم گردد و از سوي ديگر با درك پايه‌هاي علمي و كارشناسي محيط كسب و كار به صورت سيستمي اصلاح و توسعه يابد. ۴ _ ۳ _ ۳ _ تحقيقات دانشگاهي بر مبناي نيازهاي محيط كسب و كار اولويت بندي شود به گونه اي كه كارآفرينان بتوانند از نتايج آن در عمل و در محيط كسب و كار بهره لازم ببرند. ۵ _ ۳ _ ۳ _ ايجاد بانك اطلاعاتي دانشجويان و فارغ التحصيلان براي برقراري ارتباط متقابل ميان كارآفرينان در جذب نيروي كار و دانشجويان و فارغ التحصيلان در ورود به بازار كار. ۶ _ ۳ _ ۳ _ ارائه تسهيلات مورد نياز كارآفرينان از طريق دانشگاهها به جاي وزارتخانه هاي دولتي به منظور حفظ و توسعه ارتباطات فارغ التحصيلان و كارآفرينان با نظام آموزش عالي كشور. ۷ _ ۳ _ ۳ _ دعوت از كارآفرينان در سمينارها، سخنراني ها و حتي برگزاري كارگاههاي آموزشي براي دانشجوان و فارغ التحصيلان دانشگاهي به منظور الگوسازي كارآفرينان موفق. ۸ _ ۳ _ ۳ _ تقويت فرهنگ كار گروهي در دانشگاهها به منظور ترويج و اشاعه كارآفريني جمعي در ميان دانشجويان و فارغ التحصيلان. 

 

[برگشت به ليست]
+ نوشته شده در  جمعه هجدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 0:8  توسط  رحمن  |